gvoza@gvoza.sk +421 41 5620 288

Deň otvorených dverí
Gymnázia, Veľká okružná

Navštívte nás online!
Všetky informácie vám radi poskytneme online už túto stredu
2. marca 2022 o 14:00 cez platformu MS Teams.

Zúčastnite sa Pozrite si video

O škole

Naše gymnázium vzdeláva a vychováva mladých ľudí
už viac ako 100 rokov.

Škola vychovala množstvo generácií, absolvovali ju tisíce mladých ľudí, z ktorých sa mnohí stali významnými osobnosťami s uplatnením doma i vo svete. Na škole pôsobil ako profesor spisovateľ Dominik Tatarka, taktiež Július Lenčo, ktorý dal vo svojom Rozpamätávaní nahliadnuť do radov žiakov i profesorov. Defilé zvučných mien je naozaj dlhé.

Škola ponúka svojim žiakom rozmanité podnety:

 • otvorenú komunikáciu s učiteľmi

  Pri štúdiu vás bude podporovať váš triedny učiteľ v spolupráci s ďalšími členmi učiteľského zboru, informácie vám poskytne i výchovná poradkyňa, koordinátori výchovno-vzdelávacích aktivít aj samotné vedenie školy.

 • rozvoj vašich talentov

  Pod vedením skúsených pedagógov sa môžete zúčastniť olympiád a predmetových súťaží, besied a tvorivých dielní k témam, ktoré zaujímajú mladých ľudí.

 • progresívne využitie digitálnych technológií

  Škola disponuje kvalitnou počítačovou technikou, robotickými zostavami, bezplatným prístupom na internet a plnou elektronizáciou pedagogickej dokumentácie.

 • tvorivé aktivity pri rozvoji v oblasti vedy, umenia či vzťahu k životnému prostrediu

  Ako žiaci sa môžete zúčastniť Školskej odbornej konferencie, účinkovať v divadelnom súbore alebo absolvovať EkoGo.

 • širokú ponuku voliteľných predmetov v 4. ročníku

  Ako štvrtáci si môžete zostaviť prakticky polovicu svojho rozvrhu výberom z 13 štvorhodinových blokov a 13 dvojhodinových blokov rôznych predmetov.

478

študentov v štyroch ročníkoch v triedach so všeobecným zameraním a s rozšíreným vyučovaním matematiky

38

kvalifikovaných učiteľov so záujmom o žiakov

103

rokov kvalitnej výučby priamo v príjemnom prostredí centra mesta

41

rokov histórie tried s rozšíreným vyučovaním matematiky

Uplatniteľnosť na VŠ

Maturanti v školskom roku 2020/21 si pre pokračovanie štúdia na VŠ zvolili nasledujúce študijné odbory:

Prírodné vedy, matematika a informatika26 %
Medicína, zdravotnícke vedy28 %
Ekonomika a manažment 14 %
Sociálne, humanitné a právne vedy13 %
Vzdelávanie, pedagogika8 %
Technické vedy 9 %
Iné2 %

Štúdium

Preskúmajte detaily nášho študijného programu.

Vzdelávací program štúdia prehlbuje a rozširuje vyučovanie týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, občianska náuka a finančná gramotnosť.

Učebný plán pre všeobecnovzdelávacie triedy

Študijný plán rozširuje Štátny vzdelávací program a prehlbuje ho v oblastiach Jazyk a komunikácia, Človek a príroda a Matematika a práca s informáciami. Čítať ďalej...

Učebný plán pre triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky

V triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky majú žiaci posilnené predmety matematika a informatika. Čítať ďalej...

Voliteľné predmety

Žiaci štvrtého ročníka si vyberajú 16 alebo 18 hodín týždenne z ponuky voliteľných predmetov podľa svojich záujmov a budúceho smerovania na vysoké školy. Čítať ďalej...

//-->

Prijímacie skúšky

Najčastejšie otázky

 • Údaje o počtoch žiakov v naplnenosti a záujme o stredné školy sú počítané kumulatívne podľa hlásení údajov jednotlivých základných škôl. Za hlásenie údajov sú zodpovedné základné školy.

  Plán na školský rok 2022/2023 aj s predbežným počtom záujemcov.

  Zameranie Počet tried Plán
  (počet žiakov, ktorých škola plánuje prijať)
  Predbežný záujem (podľa informácií školského výpočtového strediska)
  7902 J gymnázium 41 120 305 uchádzačov, z toho na prvý termín 196

  1 Do prvého ročníka štúdia v školskom roku 2022/2023 prijímame 120 uchádzačov do 4 tried. V prípade záujmu otvoríme triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky.

 • Písomné prijímacie skúšky v prvom kole sa konajú v dvoch termínoch:

  • 1. termín – 2. mája 2022 (pondelok), podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2022,
  • 2. termín – 9. mája 2022 (pondelok), podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022.
 • Kritéria prijímania žiakov do 1. ročníka denného štúdia zverejníme po prerokovaní vo februári 2022.

 • Predbežné požiadavky na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka

  Prijímacie skúšky majú formu testu:

  • Za test možno získať najviac 40 bodov – uchádzač musí získať minimálne 8 bodov.
  • Test vychádza z 3 rôznych textov, ktoré zahŕňajú úlohy zamerané na čítanie s porozumením.
  • Test pozostáva z viacerých druhov otázok:
   • otázky s výberom z možností (ABCD) - správne/nesprávne, jedna/viac odpovedí,
   • otázky s krátkou odpoveďou.
  • Test pokrýva všetky roviny jazyka (morfológia, syntax, lexikológia, fonetika, fonológia), sloh (slohové postupy, jazykové štýly), literárnu teóriu (druhy, žánre, termíny), literárnu históriu a analýzu textov.
  • Pri tvorbe testov sa vychádza z cieľových požiadaviek na žiaka pri výstupe zo ZŠ.
 • Prijímacie skúšky majú formu testu:

  • Za test možno získať najviac 40 bodov – uchádzač musí získať minimálne 8 bodov.
  • Test je v súlade s platným štandardom kompetencií z matematiky pre 2.stupeň ZŠ – nižšie sekundárne vzdelávanie.
  • Žiaci môžu používať písacie a rysovacie potreby a kalkulačku.
  • Test obsahuje:
   • otvorené úlohy s krátkou číselnou odpoveďou,
   • otvorené úlohy s úplným riešením úlohy.

Fotogaléria

Pozrite si výber našich školských aktivít.

Zahŕňajú divadlo, ekológiu, vedu i mnohé činnosti Žiackej školskej rady.

Nazrite aj do priestorov školy.

 • Všetky
 • Život v škole
 • Žiacka školská rada
 • Priestory školy
Projektový tím

Práca na projektoch

Tímové projekty na rôznych predmetoch nám pomáhajú učiť sa i zlepšovať svet okolo.

programovanie microbitov

Adaptačný týždeň

Týždeň plný aktivít, hier a športu pre spoločné zoznamovanie sa prvákov.

Robotika

Programovanie microbitov prináša do výučby informatiky dynamiku a prekvapivé momenty.

divadlo

Akadémia

Predstavenie školského divadelného súboru

z exkurzie

Náučné exkurzie

Spoznávanie iných kultúr

učebňa biológie

Učebňa biológie

ŠOK

Talenty a príležitosti

Spolu so spolužiakmi objavujte svoje talenty a víťazte.

Chemické laboratórium

Chemické laboratórium

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Šport

Športové úspechy

Basketbal, volejbal, pingpong,...

Učebňa cudzích jazykov

Odborná učebňa pre výučbu angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny, francúzštiny

telocvičňa

Telocvičňa

Vnútorné priestory pre telesnú výchovu a šport

Vyučovanie

Vyučovanie

A stretnutia so zaujímavými hosťami

PC učebňa

PC učebňa

Učebňa na výučbu informatiky

Školský dvor

Školský dvor

Priestor na futbal a vonkajšie športové aktivity

Dnes učíme my

Dnes učíme my

Počas Dňa učiteľov sa žiaci na chvíľu stanú vyučujúcimi

záložky

Umenie a kultúra

Vytváranie rôznych umeleckých artefaktov na hodinách umenia a kultúry.

Mikuláš a jeho družina

Mikuláš

Veselé rozdávanie maškrtiek všetkým členom našej školy

okolie školy

Viac ako učenie sa...

... aj kopec nových skúseností pri mimoškolských akciách.

suit up

Suit-Up Day

Šaty robia človeka... noste jeden deň uniformu pracujúceho človeka.

Projekt Spoznávajme a učme sa navzájom

Spoznávajme a učme sa navzájom

V rámci projektu sme spoznali bližšie náš kraj i iné gymnáziá.

Kontakt

Napíšte nám

Radi vám upresníme viac informácií osobne, v telefonickom rozhovore alebo e-mailom.

Adresa

Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina

E-mail

gvoza@gvoza.sk

Telefonický kontakt

+421 41 5620 288

Načítavanie
Chyba pri odosielaní
Vaša správa sa odoslala. Ďakujeme!