gvoza@gvoza.sk +421 41 5620 288

Chcete vedieť viac o
Gymnáziu, Veľká okružná?

Preskúmajte stránku, napíšte nám alebo nás navštívte.

O škole

Naše gymnázium vzdeláva a vychováva mladých ľudí
už viac ako 100 rokov.

Škola vychovala množstvo generácií, absolvovali ju tisíce mladých ľudí, z ktorých sa mnohí stali významnými osobnosťami s uplatnením doma i vo svete. Na škole pôsobil ako profesor spisovateľ Dominik Tatarka, taktiež Július Lenčo, ktorý dal vo svojom Rozpamätávaní nahliadnuť do radov žiakov i profesorov. Defilé zvučných mien je naozaj dlhé.

Škola ponúka svojim žiakom rozmanité podnety:

 • otvorenú komunikáciu s učiteľmi

  Pri štúdiu vás bude podporovať váš triedny učiteľ v spolupráci s ďalšími členmi učiteľského zboru, informácie vám poskytne i výchovná poradkyňa, koordinátori výchovno-vzdelávacích aktivít aj samotné vedenie školy.

 • rozvoj vašich talentov

  Pod vedením skúsených pedagógov sa môžete zúčastniť olympiád a predmetových súťaží, besied a tvorivých dielní k témam, ktoré zaujímajú mladých ľudí.

 • progresívne využitie digitálnych technológií

  Škola disponuje kvalitnou počítačovou technikou, robotickými zostavami, bezplatným prístupom na internet a plnou elektronizáciou pedagogickej dokumentácie.

 • tvorivé aktivity pri rozvoji v oblasti vedy, umenia či vzťahu k životnému prostrediu

  Ako žiaci sa môžete zúčastniť stredoškolskej odbornej činnosti, účinkovať v divadelnom súbore alebo absolvovať rôzne ekologicky orientované aktivity.

 • širokú ponuku voliteľných predmetov v 4. ročníku

  Ako štvrtáci si môžete zostaviť prakticky polovicu svojho rozvrhu výberom z 13 štvorhodinových blokov a 13 dvojhodinových blokov rôznych predmetov.

474

študentov v štyroch ročníkoch v triedach so všeobecným zameraním a s rozšíreným vyučovaním matematiky

38

kvalifikovaných učiteľov so záujmom o žiakov

106

rokov kvalitnej výučby priamo v príjemnom prostredí centra mesta

44

rokov histórie tried s rozšíreným vyučovaním matematiky

Uplatniteľnosť na VŠ

Maturanti v školskom roku 2022/23 si pre pokračovanie štúdia na VŠ zvolili nasledujúce študijné odbory:

Prírodné vedy, matematika a informatika23 %
Medicína, zdravotnícke vedy22,5 %
Ekonomika a manažment 11 %
Vzdelávanie a pedagogika11 %
Sociálne, humanitné a právne vedy12 %
Technické vedy12,5 %

Štúdium

Preskúmajte detaily nášho študijného programu.

Vzdelávací program štúdia prehlbuje a rozširuje vyučovanie týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, občianska náuka a finančná gramotnosť.

Učebný plán pre všeobecnovzdelávacie triedy

Študijný plán rozširuje Štátny vzdelávací program a prehlbuje ho v oblastiach Jazyk a komunikácia, Človek a príroda a Matematika a práca s informáciami. Čítať ďalej...

Učebný plán pre triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky

V triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky majú žiaci posilnené predmety matematika a informatika. Čítať ďalej...

Voliteľné predmety

Žiaci štvrtého ročníka si vyberajú 16 alebo 18 hodín týždenne z ponuky voliteľných predmetov podľa svojich záujmov a budúceho smerovania na vysoké školy. Čítať ďalej...

Prijímacie skúšky

Najčastejšie otázky

 • Údaje o počtoch žiakov v naplnenosti a záujme o stredné školy sú počítané kumulatívne podľa hlásení údajov jednotlivých základných škôl. Za hlásenie údajov sú zodpovedné základné školy.

  Plán na školský rok 2024/2025 aj s predbežným počtom záujemcov.

  Zameranie Počet tried Plán
  (počet žiakov, ktorých škola plánuje prijať)
  Predbežný záujem (podľa informácií školského výpočtového strediska)
  7902 J gymnázium 41 124 363 uchádzačov, z toho na prvý termín 210

  1 Do prvého ročníka štúdia v školskom roku 2024/2025 prijímame 124 uchádzačov do 4 tried. V prípade záujmu otvoríme triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky.

 • Písomné prijímacie skúšky v prvom kole sa konajú v dvoch termínoch:

  • 1. termín – 2. mája 2024 (štvrtok), podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2024,
  • 2. termín – 6. mája 2024 (pondelok), podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. mája 2024.
 • Predbežné požiadavky na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka

  Prijímacie skúšky majú formu testu:

  • Za test možno získať najviac 40 bodov – uchádzač musí získať minimálne 8 bodov.
  • Test vychádza z 3 rôznych textov, ktoré zahŕňajú úlohy zamerané na čítanie s porozumením.
  • Test pozostáva z viacerých druhov otázok:
   • otázky s výberom z možností (ABCD) - správne/nesprávne, jedna/viac odpovedí,
   • otázky s krátkou odpoveďou.
  • Test pokrýva všetky roviny jazyka (morfológia, syntax, lexikológia, fonetika, fonológia), sloh (slohové postupy, jazykové štýly), literárnu teóriu (druhy, žánre, termíny), literárnu históriu a analýzu textov.
  • Pri tvorbe testov sa vychádza z cieľových požiadaviek na žiaka pri výstupe zo ZŠ.
 • Prijímacie skúšky majú formu testu:

  • Za test možno získať najviac 40 bodov – uchádzač musí získať minimálne 8 bodov.
  • Test je v súlade s platným štandardom kompetencií z matematiky pre 2.stupeň ZŠ – nižšie sekundárne vzdelávanie.
  • Žiaci môžu používať písacie a rysovacie potreby a kalkulačku.
  • Test obsahuje:
   • otvorené úlohy s krátkou číselnou odpoveďou,
   • otvorené úlohy s úplným riešením úlohy.

Fotogaléria

Pozrite si výber našich školských aktivít.

Zahŕňajú divadlo, ekológiu, vedu i mnohé činnosti Žiackej školskej rady.

Nazrite aj do priestorov školy.

 • Všetky
 • Život v škole
 • Žiacka školská rada
 • Priestory školy
Imatrikulácie

Imatrikulácie prvákov

Tento rok veselo v duchu cestovania krížom-krážom svetom.

Matematika

Matematika je jednou z devíz našej školy. Zúčastňujeme sa matematických súťaží a sami ich organizujeme.

adaptačný týždeň

Adaptačný týždeň

Týždeň plný aktivít, hier a športu pre spoločné zoznamovanie sa prvákov.

divadlo

Akadémia

Predstavenie školského divadelného súboru. Príprava ozajstného divadelného predstavenia pre ostatných žiakov našej školy.

učebňa biológie

Učebňa biológie

Teraz s novými digitálnymi mikroskopmi pre väčšie priblíženie učiva.

Deň objavov

Deň objavov

Bádanie a objavovanie v oblasti chémie, fyziky a informatiky s inovatívnymi pomôckami

Chemické laboratórium

Chemické laboratórium

Popri výučbe tu príležitostne prebieha aj príprava na olympiádu či rôzne vedecké bádania.

súťaž v pečení

Jedinečné zážitky

Pravidelne organizujeme exkurzie do rôznych európskych krajín s cieľom spoznávať. CERN pre milovníkov fyziky, Londýn ako angličtina v praxi.

Halloween

Halloween

Deň plný zábavných i strašidelných masiek

Mikuláš

Mikuláš

Obdarúvame kúskom úsmevu a tiež v zbierkach pomoci iným.

Šport

Šport spája

Volejbalový turnaj a priestor pre rôzne športové aktivity v telocvični, posilňovni i vonku na workout zostave.

Učebňa cudzích jazykov

Odborná učebňa pre výučbu angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny, francúzštiny

telocvičňa

Robotika

Vyskúšaj si programovať a stavať rôzne originálne digitálne zariadenia počas IT klubovne.

Metlobal

Metlobal

Originálne športové zápolenie medzi triedami

DofE

Cena vojvodu z Edingburghu

Naši žiaci pracujú celý rok na získaní medailí DofE.

PC učebňa

Átrium

Areál našej školy skrýva množstvo príjemných zákutí.

Školský dvor

Školský dvor

Priestor na futbal a vonkajšie športové aktivity

Kontakt

Napíšte nám

Radi vám upresníme viac informácií osobne, v telefonickom rozhovore alebo e-mailom.

Adresa

Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina

E-mail

gvoza@gvoza.sk

Telefonický kontakt

+421 41 5620 288

Načítavanie
Chyba pri odosielaní
Vaša správa sa odoslala. Ďakujeme!