gvoza@gvoza.sk +421 41 5620 288

Trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky je pokračovateľkou tried so zameraním na tento predmet. V septembri si pripomíname 40 rokov od otvorenia prvej triedy so zameraním na matematiku. Veru, už štyridsať rokov uplynie odvtedy, čo profesorka Mária Česneková privítala 25 "prvolezcov". Začala sa písať nová etapa v dejinách školy, ktorá jej dala nezmazateľnú pečať.

Matematické triedy za 40 rokov svojho pôsobenia neodmysliteľne patria k histórii školy, spolutvoria jej imidž a výrazne sa podieľajú na dosahovaní výsledkov a na reprezentácii školy. Aj keď boli roky, keď bola ich budúcnosť otázna, veríme, že naďalej budú tvoriť neodmysliteľnú súčasť školy aj v budúcnosti.

V súčasnosti je v týchto triedach oproti štátnemu vzdelávaciemu programu posilnená matematika celkovo o 7 hodín (za celé štúdium má teda žiak 19 hodín matematiky) a navyše je v každom ročníku aj jedna hodina matematických cvičení určená na precvičovanie učiva a riešenie komplexnejších úloh.

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. spolu
Matematika a práca s informáciami matematika 4 + 2 4 + 2 4 3 19
Nepovinný predmet Matematické cvičenia 1 1 1 1 4

V prvých troch ročníkoch je obsah rovnaký s ostatnými triedami, riešia sa však aj náročnejšie, komplexnejšie úlohy. Obsahom predmetu vo štvrtom ročníku sú komplexné čísla, diferenciálny a integrálny počet.

Ostatné disponibilné hodiny sú použité na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP - slovenský jazyk a literatúra (1 hodina), prvý cudzí jazyk (1hodina), informatika (2 hodiny), fyzika (1 hodina), chémia (1hodina) a finančná gramotnosť (1 hodina).

Učebný plán je upravený tak, aby žiak vo 4. ročníku povinne študoval predmety: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, matematika, matematické cvičenia, telesná a športová výchova. Zvyšných 16 hodín využije na štúdium vybraných voliteľných predmetov podľa svojich záujmov a potrieb pre ďalšie vzdelávanie na vysokej škole.

Počas štúdia máte možnosť sa zapojiť do rôznych súťaží, olympiád, či korešpondenčných seminárov.

Štúdium v triede so zameraním na matematiku je výbornou prípravou na štúdium na prírodovedných vysokých školách, školách technického charakteru a pod. Nie je to ale podmienkou, mnoho našich úspešných absolventov týchto tried pokračuje aj na medicíne, či humanitných školách.