gvoza@gvoza.sk +421 41 5620 288

Učebný plán od 1. ročníka pre triedu B s rozšíreným vyučovaním matematiky

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. Spolu
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 + 1 13
prvý cudzí jazyk 4 3 3 + 1 4 15
druhý cudzí jazyk 3 3 3 3 12
Človek a príroda fyzika 2 2 1 + 1 0 6
chémia 2 2 1 + 1 0 6
biológia 2 2 2 0 6
Človek a spoločnosť dejepis 2 2 2 0 6
geografia 0 2 2 0 4
občianska náuka 1 1 1 0 3
finančná gramotnosť 0 0 1 0 1
Umenie a kultúra umenie a kultúra 2 0 0 0 2
Človek a hodnoty etická/náboženská výchova 1 1 0 0 2
Matematika a práca s informáciami matematika 4 + 2 4 + 2 4 3 19
informatika 2 1 + 1 1 0 5
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
Nepovinný predmet matematické cvičenia 1 1 1 1 4
Voliteľné hodiny 0 0 0 16 16
Spolu 33 32 30 33 128

Charakteristika učebného plánu

 • učebný plán je upravený tak, aby žiak vo 4. ročníku povinne študoval predmety: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, telesná a športová výchova, zvyšných 16 hodín využije na štúdium vybraných voliteľných predmetov podľa svojich záujmov a potrieb pre ďalšie vzdelávanie na vysokej škole,
 • disponibilné hodiny sú použité na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP - slovenský jazyk a literatúra (1 hodina), prvý cudzí jazyk (1 hodina), matematika (7 hodín), informatika (2 hodiny), fyzika (1 hodina), chémia (1 hodina), finančná gramotnosť (1 hodina),
 • dvojhodinové a štvorhodinové voliteľné predmety vo 4.ročníku a informatika v 1. a 2. ročníku sa vyučujú ako blok v trvaní 90 minút,
 • v prípade, že nasledujú bezprostredne po sebe dve vyučovacie hodiny telesnej a športovej výchovy, matematiky a cvičení z matematiky vyučujú sa bez prestávky, teda ako 90-minútový blok,
 • v 1. ročníku sa trieda delí na dve skupiny v rámci jednej vyučovacej hodiny v predmetoch chémia a biológia, na dve alebo tri skupiny v predmete informatika,
 • v 2. ročníku sa trieda delí na dve skupiny v rámci jednej vyučovacej hodiny v predmetoch matematika, fyzika, na dve alebo tri skupiny v predmete informatika,
 • v 3. ročníku sa trieda delí v rámci predmetu informatika podľa počtu žiakov,
 • žiak študuje predmet etická alebo náboženská výchova, trieda sa delí podľa príslušných predpisov, na etickú výchovu a náboženskú výchovu sa spájajú žiaci z rôznych tried v rámci ročníka,
 • telesná a športová výchova sa vyučuje zvlášť pre chlapcov, zvlášť pre dievčatá, v prípade malého počtu chlapcov/dievčat v triede sa spájajú spolu dve triedy, alebo sa vyučuje koedukovane,
 • súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy je kurz zimných športov a kurz letných športov,
 • povinnou súčasťou vyučovania v 1. a 2. ročníku sú účelové cvičenia na ochranu života a zdravia, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku dvakrát, a v 3. ročníku kurz ochrany života a zdravia,
 • matematické cvičenia boli zaradené v 1. - 4. ročníku ako nepovinný predmet.