gvoza@gvoza.sk +421 41 5620 288

Anglický jazyk

Cieľom výučby anglického jazyka je dosiahnutie jazykovej úrovne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a zároveň úspešné zvládnutie maturitnej skúšky v danej úrovni. Dôraz sa pritom kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu, rozvoj kritického myslenia a činnostne zameraný prístup.

Hodinová dotácia anglického jazyka vo všetkých štyroch ročníkoch štúdia na našom gymnáziu je 4 hodiny za týždeň (1. ročník - 4 hodiny, 2. ročník - 4 hodiny, 3. ročník - 4 hodiny, 4. ročník - 4 hodiny). Triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky majú v 2. ročníku 3 vyučovacie hodiny anglického jazyka za týždeň (1. ročník - 4 hodiny, 2. ročník - 3 hodiny, 3. ročník - 4 hodiny, 4. ročník - 4 hodiny).

Žiaci sa učia v moderných jazykových učebniach vybavených interaktívnymi tabuľami a didaktickou technikou za pomoci kvalifikovaných pedagógov. Výučba je podporovaná učebnicami Solutions z vydavateľstva Oxford University Press, jazykovou literatúrou a časopismi Bridge a Friendship.

Učitelia anglického jazyka každoročne organizujú exkurziu do Londýna, kde majú žiaci možnosť zoznámiť sa s kultúrou Veľkej Británie, navštíviť mnohé zaujímavé miesta a využiť svoje znalosti anglického jazyka v reálnych komunikačných situáciách.

Mnohí naši žiaci dosahujú úspechy v súťažiach v anglickom jazyku ako sú Olympiáda v anglickom jazyku, Speaker´s corner alebo Best in English.

V štvrtom ročníku si žiaci môžu navyše vybrať voliteľný predmet Konverzácia v anglickom jazyku (4 hodiny za týždeň), kde ďalej rozvíjajú zručnosti, ktoré získali v predmete anglický jazyk a umožňuje im prakticky aplikovať získané vedomosti, rozvíjať aktívnu slovnú zásobu, komunikovať na dané témy v simulovaných situáciách, spolupracovať so spolužiakmi, reagovať na podnety zo strany partnera, adekvátne voliť jazykové prostriedky v konkrétnej situácii.

Druhý cudzí jazyk

Na našom gymnáziu sa vyučuje druhý cudzí jazyk s 3-hodinovou týždennou dotáciou v každom ročníku. Všetci žiaci začínajú ako začiatočníci a končia na jazykovej úrovni B1 Európskeho referenčného rámca. Na škole sa vyučuje niekoľko cudzích jazykov (okrem ANJ) – nemecký jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk a francúzsky jazyk. Najväčší záujem je o nemecký jazyk.

Vo štvrtom ročníku je možné pri dostatočnom množstve záujemcov otvoriť aj 4-hodinovú konverzáciu, ktorá má žiakom pomôcť v príprave na maturitnú skúšku, prípadne v zlepšení si svojich jazykových zručností. Žiaci môžu tak maturovať na úrovni B1 alebo pri veľmi dobrom zvládnutí všetkých jazykových zručností na úrovni B2.

V rámci vyučovania cudzích jazykov sa naši žiaci zúčastňujú na jazykových súťažiach, v ktorých každý rok dosahujú veľmi dobré výsledky, čoho dôkazom je aj častá účasť na celoštátnych kolách jazykových súťaží.

Žiaci majú možnosť pod vedením vyučujúcich cestovať do Rakúska, Nemecka, Švajčiarska i Ruska, kde sa bližšie zoznamujú v autentickom prostredí s reáliami danej krajiny a môžu si overiť v praxi svoje jazykové schopnosti.

Na štúdium 2. cudzieho jazyka na gymnáziu naši žiaci často nadväzujú aj povinnou skúškou v danom jazyku na vysokej škole. Niektorí študenti dokonca študujú daný jazyk ako hlavný predmet (momentálne študujú nemčinu 4 študenti a španielčinu 1 študentka). Naši absolventi po ukončení vysokej školy pracujú v mnohých nemeckých a rakúskych firmách na Slovensku, prípadne v zahraničí.

Vyučovanie druhého cudzieho jazyka zabezpečujú kvalifikovaní učitelia s bohatými vedomosťami a praxou.