gvoza@gvoza.sk +421 41 5620 288

Štúdium na našej škole stavia na týchto jej silných stránkach:

 • viac ako 100-ročná tradícia školy, strategická poloha, zrekonštruovaná budova školy,
 • triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky,
 • široká ponuka voliteľných predmetov v 4. ročníku – 13 štvorhodinových blokov a 13 dvojhodinových blokov,
 • škola patrí k najprogresívnejším využívateľom IT technológií - kvalitná vybavenosť školy počítačovou technikou, bezplatný prístup na internet, elektronizácia pedagogickej dokumentácie,
 • plne kvalifikovaný kolektív pedagogických zamestnancov,
 • veľmi dobrá spolupráca vedenia školy, triednych učiteľov, výchovného poradcu a koordinátorov pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov,
 • tvorivá práca učiteľov pri organizovaní nových aktivít v škole,
 • výborné výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach pod vedením skúsených pedagógov,
 • prezentácia školy na verejnosti a organizácia tradičných podujatí a akcií pre žiakov aj verejnosť (školská akadémia, absolventská slávnosť, ples školy, súťaž pre ZŠ - Gvoboj, Školská odborná konferencia),
 • vysoká úspešnosť (nad 90 %) prijatia žiakov na VŠ a univerzity,
 • aktívna žiacka školská rada,
 • spolupráca s Radou rodičov, CPPPaP a Mestskou políciou v Žiline,
 • spolupráca so Žilinskou univerzitou – cvičná škola, výskum.