gvoza@gvoza.sk +421 41 5620 288

Učebný plán od 1. ročníka pre všeobecnovzdelávacie triedy - A, C, D

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. Spolu
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 3 + 1 3 3 + 1 3 14
prvý cudzí jazyk 4 3 + 1 3 + 1 4 16
druhý cudzí jazyk 3 3 3 3 12
Človek a príroda fyzika 2 2 1 + 1 0 6
chémia 2 2 1 + 1 0 6
biológia 2 2 + 1 2 0 7
Človek a spoločnosť dejepis 2 2 2 0 6
geografia 0 2 2 0 4
občianska náuka 1 1 2 0 4
finančná gramotnosť 0 0 1 0 1
Umenie a kultúra umenie a kultúra 2 0 0 0 2
Človek a hodnoty etická/náboženská výchova 1 1 0 0 2
Matematika a práca s informáciami matematika 4 + 1 4 + 1 4 0 14
informatika 2 1 + 1 0 0 4
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
Voliteľné hodiny 0 0 0 18 18
Spolu 32 32 30 30 124

Charakteristika učebného plánu

  • učebný plán je upravený tak, aby žiak vo 4. ročníku povinne študoval predmety: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, telesná a športová výchova, zvyšných 18 hodín využije na štúdium vybraných voliteľných predmetov podľa svojich záujmov a potrieb pre ďalšie vzdelávanie na vysokej škole,
  • disponibilné hodiny sú použité na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP - slovenský jazyk a literatúra (2 hodiny), prvý cudzí jazyk (2 hodiny), matematika (2 hodiny), informatika (1 hodina), fyzika (1 hodina), chémia (1 hodina), biológia (1 hodina), občianska náuka (1 hodina), finančná gramotnosť (1 hodina),
  • dvojhodinové a štvorhodinové voliteľné predmety vo 4. ročníku a predmet informatika v 1. a 2. ročníku sa vyučujú ako blok v trvaní 90 minút,
  • v prípade, že nasledujú bezprostredne po sebe dve vyučovacie hodiny telesnej a športovej výchovy, vyučujú sa bez prestávky, teda ako 90-minútový blok,
  • v 1. ročníku sa trieda delí na dve skupiny v rámci jednej vyučovacej hodiny v predmetoch chémia a biológia, na dve alebo tri skupiny v predmete informatika,
  • v 2. ročníku sa trieda delí na dve skupiny v rámci jednej vyučovacej hodiny v predmetoch matematika, fyzika, na dve alebo tri skupiny v predmete informatika,
  • žiak študuje predmet etická alebo náboženská výchova, trieda sa delí podľa príslušných predpisov, na etickú výchovu a náboženskú výchovu sa spájajú žiaci z rôznych tried v rámci ročníka,
  • telesná a športová výchova sa vyučuje zvlášť pre chlapcov, zvlášť pre dievčatá, v prípade malého počtu chlapcov/dievčat v triede sa spájajú spolu dve triedy alebo sa telesná a športová výchova vyučuje koedukovane,
  • súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy je kurz zimných športov a kurz letných športov,
  • povinnou súčasťou vyučovania v 1. a 2. ročníku sú účelové cvičenia na ochranu života a zdravia, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku dvakrát a v 3. ročníku kurz ochrany života a zdravia.