gvoza@gvoza.sk +421 41 5620 288

Voliteľné predmety v štvrtom ročníku

Vzdelávanie na Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina je zamerané na to, aby žiak nadobudol všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné na zabezpečenie jeho prípravy na ďalšie vzdelávanie, ale aj pre jeho uplatnenie v praxi a živote. Hlavným poslaním je vybaviť žiaka systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjal. Škola umožňuje všetkým svojim žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti v jednotlivých vyučovacích predmetoch, umožňuje rozvoj ich kľúčových spôsobilostí, dáva im šancu, aby sa rozvíjali podľa vlastných schopností. Aj na tento účel slúžia disponibilné hodiny, ktorých počet pre jednotlivé ročníky určuje štátny vzdelávací program pre gymnáziá.

Na voľbu voliteľných predmetov sú v súlade s platným školským vzdelávacím programom rezervované disponibilné hodiny nasledovným spôsobom:

  1. Žiaci IV. A, IV. C, IV. D využijú na voľbu voliteľných predmetov – podľa záujmu o ďalšie štúdium 18 povinných vyučovacích hodín. Žiaci týchto tried si z ponuky voliteľných predmetov vyberajú tri voliteľné predmety so štvorhodinovou týždennou dotáciou a tri voliteľné predmety s dvojhodinovou týždennou dotáciou.
  2. Žiaci IV.B (trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky) využijú na voľbu voliteľných predmetov – podľa záujmu o ďalšie štúdium 16 povinných vyučovacích hodín. Žiaci tejto triedy si z ponuky voliteľných predmetov vyberajú tri voliteľné predmety so štvorhodinovou týždennou dotáciou a dva voliteľné predmety s dvojhodinovou týždennou dotáciou.

Žiaci si môžu vybrať voliteľné predmety iba z ponuky, ktorá je oficiálne schválená riaditeľkou školy a ktorá bola vypracovaná na základe návrhov jednotlivých predmetových komisií.

  • Po prihlásení sa predmet stáva pre žiakov povinným.
  • Všetky voliteľné predmety sú klasifikované.
  • Výber voliteľného predmetu je záväzný na celý školský rok, t. j. nemožno ho v priebehu školského roka meniť.
  • Aby sa mohol voliteľný predmet v danom školskom roku otvoriť, musí si ho vybrať minimálne 12 žiakov z ročníka.
  • Pri výbere voliteľných predmetov treba zohľadňovať aj to, z čoho chcú žiaci maturovať a na aký typ vysokej školy sa plánujú prihlásiť.

Zoznam voliteľných predmetov

Vzdelávacia oblasť Názov voliteľného predmetu Týždenná dotácia Skratka
Jazyk a komunikácia konverzácia v anglickom jazyku 4 KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku 4 NEJ
konverzácia v ruskom jazyku 4 KRJ
seminár zo slovenského jazyka a literatúry 2 ESI
seminár z nemeckého jazyka 2 SNJ
konverzácia v španielskom jazyku 2 KSZ
Človek a príroda fyzika 4 FYZ
chémia 4 CHE
biológia 4 BIO
seminár z fyziky 2 SEF
seminár z chémie 2 SEC
seminár z biológie 2 SEB
Človek a spoločnosť dejepis 4 DEJ
seminár z občianskej náuky 4 SEY
geografia 4 GEG
seminár z dejepisu 2 SED
spoločenskovedný seminár 2 SPS
ekonomika 4 EKO
praktické cvičenia z ekonomiky 2 PKB
psychológia 2 PSY
Matematika a práca s informáciami seminár z matematiky (okrem IV. B) 4 SEM
seminár z matematiky pre IV. B 4 SEMb
programovanie 4 PRO
matematika (okrem IV. B) 2 MAT
základy mat. analýzy (okrem IV. B) 2 ZMY
informatika 2 INF
cvičenia z informatiky pre nematurantov 2 CVI